Překlad nápisu na náhrobku Maharala a jeho ženy Perl

čelní deska

   

    

   

Čtvrtek 18. elulu 369                                                                                                                                             Středa 12. ijaru 370 podle malého počtu.

Velký gaon v Izreali, rabi Jehuda ben Becalel                                                                                             Spravedlivá, již si vyvolil, Perl, dcera rabiho Šmuela

   

   

Lev mocný ve vyšším i dolním (světě)                                                                                                                      Žena statečná, koruna svého chotě, jeho

Vstupoval volně a bez omezení do každé rajské zahrady                                                                                       srdce na ni spoléhalo ve vedení domácnosti,

vešel a v pokoji odešel. Vynikal moudrostí nad všemi,                                                                                                          líbezné byly její činy jako kadidlo,

kdo učí a vykládají: nic neopomenul, malé a velké sbíral                                                                                       mezi ženami ve stanech nechť je požehnána

a shromažďoval. Knih sepsal bez konce a výnosem jeho                                                                                    nádherou: jako Sáru a Rebeku ji chránil oblak,

pole je více než patnáct spisů - půvobná šňůra perel                                                                                           požehnání jejímu těstu dodávalo způsobilosti 

kolem tváří jeho. Psané i ústní učení jsou v záhybech                                                                                                     od šabatu k šabatu hořelo světlo její:

jeho roucha spojena, v každé moudrosti a vědě vynikl,                                                                                                  tak jako Lea a Ráchel byla paní domu,

své součastníky živil chlebem vznešených:                                                                                                                                    pracovala a sloužila Tomu,

odpověďmi na otázky,                                                                                                                                                              který "nebesa pídí rozměřil". 

   

   

   

severní spodní deska

byly pádné a vítězné: novýi výklady ke všem šesti oddílům (Mišny), ke Gemaře, Rašimu i k Tosafot, v nich se projevila jeho síla: pronikavými a vzácnými výklady pro ty, kdo usilují o poznání Boha a člověka. Očím slepých přinesl světlo a navíc k tomu, že byl nejznamenitějším ze všech moudrých, ještě učil poznání horlivé a ostražité: zvážil, probádal a zavedl mnoho nařízení k ochraně Tóry i ustanovení rabínů. Slova mudrců jsou jako stanové kolíky, i rozbil tábor proti městu pro všechna pokolení. I zbožný i pokorný odpovídají a říkají:

   

   

   

zadní deska

   

   

   

Čtvrtek 18. elulu 369                                                                                                                                              Středa 12. ijaru 370 podle malého počtu

Velký gaon v Izreali, rabi Jehuda ben Becalel                                                                                             Spravedlivá, již si vyvolil, Perl, dcera rabiho Šmuela

   

    

   

"V dokonalé bázni a čistotě, v horlivosti a ostražitosti se mu žádný z mužů nevyrovná. "Ztišením sluší se jej chválit, neboť není, kdo by vypověděl množství jeho mocných a spravedlivých činů. Věrným pastýřem byl rozehnaným jehňatům, více než deset let kraloval v čele učitelů - v našich zemích a v městě Praze, matce měst. A jeho žena byla mu podobná jako přítel příteli, její zbožnost je známa v branách, ruce vztahovala k potřebným, dlaně otevírala chudým a nuzným. Bedra svá silou opásala, všelikým upřímným milosrdenstvím, jež nelze slovy vypočíst a vypovědět. A jejich duše jsou ve svazku živých spojeny, pro pokolení tohoto lidu byly vykoupením. N

                                                                                                                        jižní spodní deska

   

   

   

od Boha svých otců po všechny dny svého života v žádném díle, jež konali: blaze pokolení, v jehož dnech žili. Jejich zásluha bude ku pomoci jejich bratřím a v každém čase jim bude záštitou a přede všemi nepřáteli a všemi, kdo s nimi zamýšlejí zlé, ochranou. Navěky budeme pít jejich vodu a opírat se o jejich spravedlivost a s nii kéž si zasloužíme popatřit na sličnost Hospodinovy tváře. 

   

   

   

                                                                                                                     severní horní deska

   

   

   

A toto je pro Jehudu, učitele všech synů Diaspory. Za vypovězení (roku 506) (tj. 1746) povstali a rozlomili tento pomník. I shromáždila se Jehudova rodina (roku 512) malého počtu (tj. 1752) a opravili, co bylo rozbito. zlomek ke zlomku jeden vedle druhého odpsodu poslepovali. Kéž jeho stánek nahoře pod křídly Boží prozřetelnosti v pokoji spočívá. 

   

   

  jižní horní deska

  

Tento kámen se propadl do země až po základy a byl již dříve obnoen příslušníky jeho (Maharalovy) rodiny a dobrodinci národa roku 484 podle malého počtu (tj. 1724). A když se nyní na něj, pro naše hříchy, zřítila zeď hřbitova a rozbila jej na kousky: tu i když zlomek ke zlomku pospolu poslepovali, nebyl již na kameni vytesaný nápis tím, co býval, a proto byl roku 575 podle malého počtu (tj. 1815) nově pořízen představenými svatého milosrdného bratrstva. 

Příští prohlídky

Online přednáška u Vás ve škole

Benátky1
Vážená paní ředitelko, pane řediteli, jako profesionální průvodce po Židovském muzeu v Praze, Terezíně a…
VÍCE

Gross-Rosen - Krakow - Osvětim Březinka

dětský blok
Prohlídka koncentračního tábora Gross-Rosen, města Krakow a poté celý komplex koncentračního a vyhlazovacího…
VÍCE

únor-březen 2021: Gross-Rosen a Auschwitz I+Auschwitz II-Birkenau

Birkenau
návrh: V sobotu bude sraz v Polsku na parkovišti před koncentarčním táborem Gross-Rosen, kde bude následovat zhruba 3 hodinová…
VÍCE

Osvětim

Birkenau
Po pandemii bude pro veký zájem další celodenní (6 hodinová) prohlídka celého kompelxu Auschwitz I a Auschwitz II…
VÍCE

po pandemii:Buchenwald a Mittelbau-Dora

csm_US-Luftaufklaerung_-Ende-April-1945_2b143e84aa
V sobotu: Celodenní podrobná prohlídka celého areálu koncentračního tábora Buchenwald s pedagogickými…
VÍCE

KT Mauthausen a Orlí hnízdo či zámek Hartheim

Březinka-Osvětim
Sobota: 3 hodinová prohlídka koncentračního tábora Mauthausen v Rakousku s překladem do češtiny. Poté přejezd do…
VÍCE

Jeruzalémská a Staronová synagoga

Jeruzalémská synagoga
Pojďe se podívat bez davů turistů na nejvýznamnější a nekrásnější dvě synagogy v Praze - Staronovou a…
VÍCE

od září 2020 pro školy - přednáška ve Vaší škole

Benátky1
Nabízím základním a středním školám celodenní přednášku ve Vaší škole na…
VÍCE

Podzim 2020 Solný důl Wieliczka+ Krakow+ Osvětim-Birkenau

IMG_7508
začneme prohlídku jednou z největších atrakcí Polska, která spadá pod Unesco - solné doly WieliczkaSolný důl…
VÍCE

Celodenní výlet s průvodcem do koncentračních táborů

IMG_0311
Pro skupiny nebo školy se nabízím jako překladatel a průvodce pro prohlídky koncentračních táborů jako: Flössenburg…
VÍCE