Mauthausen - historie a současnost

Historie koncentračního tábora Mauthausen

8. srpna 1938, pět měsíců po tzv. anšlusu Rakouska k Německé říši, byli do Mauthausenu dopraveni první vězni z koncentračního tábora Dachau. Rozhodujícím faktorem pro volbu místa byl – stejně jako u pobočného tábora Gusen založeného v roce 1940 – výskyt žuly v tamějším kamenolomu. Vězni byli nasazeni nejdříve při výstavbě tábora a do výroby stavebního materiálu pro společnost „Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH“, jejímž vlastníkem byla SS. Podnik byl pověřen monumentálními a prestižními stavbami v nacionálně socialistickém Německu.

V popředí zájmu byla do roku 1943 politická funkce tábora, dlouhodobé stíhání a věznění – skutečných nebo domnělých – politických a ideologických odpůrců. Mauthausen a Gusen byly dočasně jediné tábory zařazené do kategorie „III. stupně“. To znamenalo nejtvrdší vězeňské podmínky v rámci systému nacionálně socialistických koncentračních táborů. Úmrtnost byla v tomto období jedna z nejvyšších mezi koncentračními tábory v Německé říši.

Od let 1942/43 byli vězni – jako ve všech koncentračních táborech – v rostoucí míře pracovně nasazováni do výroby ve zbrojním průmyslu. Následně vznikly četné pobočné tábory a počet vězňů se výrazně zvýšil. Koncem roku 1942 bylo v Mauthausenu, Gusenu a několika pobočných táborech vězněno 14.000 osob, v březnu 1945 jich bylo v Mauthausenu a jeho pobočných táborech přes 84.000.

Od druhé poloviny roku 1944 přijížděly do Mauthausenu evakuační transporty s tisíci vězni, především z koncentračních táborů z východu. Mimoto byly na jaře 1945 rozpuštěny pobočné tábory a tábory nucených prací ležící na východ od Mauthausenu, kde se nacházeli maďarští židé, a vězni byli doslova v pochodech smrti hnáni směrem do Mauthausenu. To vedlo v Mauthausenu, Gusenu a v dosud existujících pobočných táborech Ebensee, Steyr und Gunskirchen k úplnému přeplnění. Úmrtnost v důsledku hladu a onemocnění silně stoupla.

Většina všech osob deportovaných do Mauthausenu pocházela z Polska, dále ze Sovětského svazu a Maďarska. Kromě toho byly v koncentračním táboře Mauthausen vězněny také početné skupiny Němců, Rakušanů, Francouzů, Italů, Jugoslávců a Španělů. Celkem registrovala správa tábora SS muže, ženy a děti z více než 40 zemí. Z Maďarska a Polska byli od května 1944 dopravováni v rostoucím počtu židovští vězni, ti měli nejnižší šance na přežití.

123729761_3889426301082257_7619638263632111077_n                                        Výstava v Mauthausenu

Výstava: Místo činu Mauthausen - hledání stop

Tato výstava využívá prostředky pro vyhledávání stop a získávání důkazů k tomu, aby návštěvníkům přiblížila téma masového vraždění v koncentračním táboře Mauthausen/Gusen. V centru pozornosti se nachází jednak samotné místo jako "místo činu" a jednak otázka konkrétních stop, zdrojů a důkazů, na kterých spočívá to, co o něm dnes víme. 

Výstava je instalována v prostorách, které sloužily k vraždění velkého počtu vězňů a k odstraňování jejich mrtvých těl. V těchto místech se nacházely plynové komory a jiné prostředky pro likvidaci vězňů a také krematoria. 

I - Každodenní násilí

Spontánní násilí bylo součástí každodenního života v táboře. Příslušníci SS ho cíleně použivali proti skupinám vězňů, kterých se chtěli zbavit. Naše dnešní poznatky o tomto zabíjení jsou založeny především na vzpomínkách bývalých vězňů

II - Popravy

Tisíce lidí byly v táboře popraveny oběšením nebo zastřelením. Esesáci se pokusili odstranit skoro všechny stopy vedoucí k místům, kde se popravy odehráaly. Jako svědectví se však dodnes dochovalo několik pozůstatků stavebních prvků. 

III - Místo smrti: hranice tábora

Vězňové byli často zastřeleni hlídkami SS, které střežily hranici tábora, nebo naháněni na plot s vysokým napětím. SS se tyto vraždy pokoušela vydávat za "zastřelení na útěku" nebo "sebevraždu elekrickým proudem". Jsou doloženy fotografiemi SS, které v poválečných procesech posloužily jako důkazní materiál. 

IV - Smrt v lomu

V kamenolomech koncentračního tábora Mauthausen a Gusen přišly o život tisíce vězňů. Příslušníci SS je vraždili svržením přes okraj lomu nebo je hnali s těžkým nákladem po úzkých schodištích lomu. "Schody smrti" mauthausenského lomu se později staly symbolem a pietním místem. 

V - Smrtící léky

Příslušníci SS systematicky vraždili nemocné vězně, aby získali místo a zbavili se "neužitečných strávníků". Tisíce jich byly poslány do plynových komor vyhlazovací kliniky Hartheim. Zločiny lékařů SS se staly v poválečném období předmětem soudních procesů proti jejich pachatelům. 

VI - Vraždy jedovatým plynem

Tisíce vězňů byly zavražděny v plynové komoře koncentračního tábora Mauthausen a v takzvaném plynovém voze. SS tato likvidační zařízení a další důkazy odstranila, což bylo v poválečné době využito jako argument pro revizionitické popírání masového vraždění toxickým plynem. 

VII - Odstranění mrtvých těl

Vlastní táborové spalovny umožňovaly SS zbavit se velkého množství mrtvých těl a současně  zahladit stopy svých zločinů. Dnes jsou kremaoria hlavními pietními místy k uctění památky zesnulých. 

123578434_3284811058284730_5760833584401831867_n

Celkem bylo do Mauthausenu deportováno v období mezi zřízením tábora v srpnu 1938 a osvobozením americkými vojenskými jednotkami v květnu 1945 asi 190.000 osob.
Tisíce vězňů bylo ubito, zastřeleno, zavražděno injekcemi nebo usmrceno zmrznutím. Přinejmenším 10.200 vězňů bylo zavražděno v plynové komoře hlavního tábora, v táboře Gusen nebo v Usmrcovacím ústavu na zámku Hartheim, resp. plynem ve vozu pendlujícím mezi Mauthausenem a Gusenem coby pojízdná plynová komora. Většina vězňů zemřela následkem bezohledného vykořisťování jejich pracovní síly ve spojení s týráním, nedostatečným přísunem potravin, nevhodným ošacením a chybějící lékařskou péčí. Celkem přišlo o život v Mauthausenu, Gusenu a pobočných táborech nejméně 90.000 vězňů, z toho asi polovina v posledních čtyřech měsících před osvobozením.

Pobočné tábory

Přestože se v Mauthausenu zachovalo relativně hodně zvyšování výroby ve zbrojním průmyslu vedl k tomu, že vězni koncentračních táborů byli nasazování ve stále vyšším počtu pro účely válečného průmyslu. Zatímco první pobočné tábory v roce 1941 sloužily ještě účelům SS, bylo od roku 1942, počínaje vybudováním pobočného tábora Steyr-Münichholz pro akciovou společnost Steyr-Daimler-Puch AG, zřízeno přibližně 40 pobočných táborů především pro účely válečného průmyslu.

Z více než 84.000 osob vězněných v březnu 1945 v soustavě táborů spadajících pod Mauthausen se 65.000 nacházelo v pobočných táborech. Vězni koncentračních táborů museli vykonávat nucené práce u stavebních firem na stavbách výrobních dílen nebo také přímo ve výrobě, především pro podniky Steyr-Daimler-Puch AG, Reichswerke Hermann Göring i závody Heinkel-Werke a Messerschmitt, specializované na výrobu letadel.

Od konce roku 1943 museli vězni budovat převážně podzemní výrobní závody, které byly chráněny před bombardováním. Z tohoto důvodu byl mimo jiné rozšířen tábor Gusen a vybudovány velké pobočné tábory Ebensee a Melk. Výstavba těchto podzemních objektů byla urychlována bez jakéhokoli ohledu na zdraví a životy vězňů z koncentračních táborů a vyžádala si zvlášť vysoký počet obětí.

Ve druhé polovině války tedy hlavní tábor Mauthausen čím dál tím více přebíral také funkci administrativní centrály, ze které byli vězni přidělováni do pobočných táborů. Zároveň byli nemocní a práce již neschopní vězni posíláni zpět do Mauthausenu, kde umírali. V dřívějších pobočných táborech Gusen, Ebensee, Melk a Steyr je v současné době možné navštívit výstavy.

Památník

Přestože se v Mauthausenu zachovalo relativně hodně z původní stavební substance koncentračního tábora, vzhled Památníku se dnes velmi liší od tábora osvobozeného 5. května 1945. Poté, co byl tábor nejdříve pod americkou správou, sloužil od léta 1945 několik měsíců jako ubikace vojáků sovětské armády. 20. června 1947 předalo velitelství sovětských jednotek dřívější koncentrační tábor Mauthausen Rakouské republice, která se zavázala zřídit zde Památník. V rámci přestavby a zřízení Památníku byla většina vězeňských bloků, zachované budovy SS a provozní zařízení v kamenolomu demontovány. Na jaře 1949 byl zahájen provoz Památníku jako „Veřejného Památníku Mauthausen“. 

Na podzim 1949 odhalila Francie v úseku dřívějších správních budov SS první Národní památník. Následně vystavěly mnohé země a skupiny obětí další památníky. 
Začátkem šedesátých let byl uvnitř Památníku koncentračního tábora Mauthausen zřízen hřbitov, kam byly postupně přemístěny tělesné ostatky obětí oncentračního tábora z „amerických hřbitovů“ v Mauthausenu a Gusenu i z hromadných hrobů zřízených SS. V části tábora II a v prostoru vězeňských bloků 16 až 19 je pochováno přes 14.000 obětí.

Budova bývalého „Revíru“ je od roku 1970 užívána jako muzeum, a proto zde byly provedeny stavební úpravy. Od května 2013 v ní lze zhlédnout dvě stálé výstavy „Koncentrační tábor Mauthausen 1938 - 1945“ a „Místo činu Mauthausen – Hledání stop“. V „Místnosti jmen“, která byla rovněž nově instalována, je zaznamenáno 81.000 lidí, kteří zemřeli v koncentračním táboře Mauthausen a pobočných táborech a jejichž jména jsou známa.

2. výstava: Koncentrační tábor Mauthausen 1938-1945

Výstava "Koncentrační tábor Mauthausen 1938-1945" vypráví historii koncentračního tábora v Mauthausenu a jeho pobočných táborů od příchodu prvních vězňů 8. srpna 1938 až do osvobození tábora americkou armádou 5. května 1945. 

Výstava je umístěna v historické budově tábora, bývalém "Revíru" (nemočníčního baráku), který byl částečně dokončen v létě 1944 a stal se zařízením pro nemocné vězně. V 60. letech minuléo století byl objekt poprvé adaptoán na muzeum a v letech 2010/2011 opraven a znovu uveden do provozu. Původní stavební dispozice byla z velké části zachována, což se promítá i do koncepce a architektury výstavy. Zásahy do historicého stavebního fondu, které byly provedeny v poválečné době, jsou opticky zvýrazněny. 

Výstava popisuje historii koncentračního tábora Mauthausen/Gusen ve čtyřech časových etapách a ve třech tematických rovinách. Chodba nabízí návštěvníkům seznámení s historickým rámcem, který mapuje vzestup a vývoj nacionálního socialismu. Po levé straně chodby jsou předstaeny nejdůležitější události a vývoj fáze v historii tábora od roku 1938 do roku 1945, praá strana je věnována životu vězňů a jejich každodennímu boji o přežití. Část Prolog/Epilog vypráví o dopadech existence koncentračního tábora Mauthausen na poválečnou rakouskou a evropskou historii. 

Přiblížit historii tábora pomáhá více než 100 originálních objektů. Na přibližně 30 audio a videozáznamech je krom toho zachyceno svědectví přeživších vězňů a lidí, kteří žili v bezprostřední blížkosti tábora. Čtyři grafické animace ukazují vžznamné vývojoé fáze - od výstavby tábora přes narůstajíc počet deportovaných osob a zřízení pobočných táborů až po evakuační transporty a pochody smrti ke konci války. 

Prolog/Epilog - začíná rakouskými a evropskými poválečnými dějinami. Popisuje, jak se s dědictím nacionálního socialismu nakládalo uvnitř společnosti, která byla dříve jeho nositelem, ale také jeho dopady na oběti. Na jedné straně jde o historii kontinuity a pozvolného , nejistého vyrovnávání s nacionálně-socialistickou minulostí. Na druhé straně se rozvíjí téma likvidace sociálních struktur a nemošnosti navázat na "život předtím". 

1938-1939: Zřízení koncentračního tábora

  • Okamžikem přechodu moci do rukou nacionálních socialistů začíná pronásledováním politických protivníků, okrajových sociálních skupin a židovského obyvatelstva. 
  • Po anšlusu (násilném připojení Rakouska k Německu v roce 1938) byl Mauthausen vybrán jako místo pro zřízení koncentračního tábora. První vězńové sem dorazili 8. srpna 1938 z koncentračního tábora Dachau. 
  • Byli oloupeni o svá jména a stali se pouhými čísly. Jejich každodenní život v koncentračním táboře byl poznamenán nedostatkem, násilím a smrti. 

1940-1942: Internacionalizace a masové vraždění

  • Druhá svétová válka a okupace dalších části Evropy wehrmachtem ovlivnily další vývoj koncentračního tábora Mauthausen. 
  • Z okupovaných zemí byly do Mauthausenu a Gusenu deportovány tisíce lidí. Příslušníci SS začali systematicky vavražďovat určité skupiny věžňů. 
  • Zatímco se některým vězňům podařilo stoupat táborovou hierarchií vzhůru, zůstali jiní izolováni. Práce v lomech stála mnohé z nich život. 

1945: Přeplněnost, hromadné umírání a osvobození

  • Postup spojeneckých armád a odpor v celé Evropě přivodily konec nacistického panství. 
  • V měsících, které předcházely konci války, byly ze zrušených táborů přemístěny do Mauthausenu tisíce lidí, což vedlo kjeho přeplnění a masovému umírání. 
  • Blížící se osvobození přineslo mnoha vězňům novou naději. Současně panovala nejistota a strach, že budou zavražděni příslušníky SS. 

Výstava v Mauthausenu   Výstava v Mauthausenu       Výstava v Mauthausenu  

"Místnost jmen"

V tété nové pamětní místnsoti jsou uvedena šechna známá jména vězňů, kteří zahynuli v koncentračním táboře Mauthausen/Gusen. Jména jsou natištěna v náhodném pořadí na horizontálně umístěných skleněných deskách, mezi nimiž procházejí návštěvníci. V místnosti jsou dále vyloženy pamětní knihy, ve kterých jsou jména seřazena abecedně a osoby v nich lze cíleně vyhledat. 

V současnosti jsou známa jména více než 81.000 osob, které v letech 1938-1945 zemřely v koncentračním táboře Mauthausen a jeho pobočných táborech. Tvůrci seznamu se snažili o zápis jmen v originální podobě. Účelem vybudování "Místnosti jmen" je ukázat rozsah masového vraždění lidí z více než 40 zemí a uchovat důstojnou památku všech obětí. 

123543217_1244809252569284_2895682314723774960_n        123792968_385787392781157_6931810276269805509_n     

   

Příští prohlídky

18.9., 25.9. Prohlídka židovského ghetta v Terezíně

IMG_8094
Komentovaná prohlídka po bývalém ghettu v Terezíně, podzemní chodby atd. Ukáži dobové rytiny,…
VÍCE

27.9.2021 KT Mauthausen

KZ Mauthausen
2 hodinová komentovaná prohlídka s průvodcem po bývalém území koncentračního tábora Mauthausen a…
VÍCE

30.10.2021 Osvětim

Birkenau
(6 hodinová) prohlídka celého kompelxu Auschwitz I a Auschwitz II. Rezervace jmen s předmětem: Osvětim na: lukas210@post.cz Video od BBC zde
VÍCE

Online přednáška u Vás ve škole

Benátky1
Vážená paní ředitelko, pane řediteli, jako profesionální průvodce po Židovském muzeu v Praze, Terezíně a…
VÍCE

Gross-Rosen - Krakow - Osvětim Březinka

dětský blok
Prohlídka koncentračního tábora Gross-Rosen, města Krakow a poté celý komplex koncentračního a vyhlazovacího…
VÍCE

po pandemii:Buchenwald a Mittelbau-Dora

csm_US-Luftaufklaerung_-Ende-April-1945_2b143e84aa
V sobotu: Celodenní podrobná prohlídka celého areálu koncentračního tábora Buchenwald s pedagogickými…
VÍCE

Jeruzalémská a Staronová synagoga

Jeruzalémská synagoga
Pojďe se podívat bez davů turistů na nejvýznamnější a nekrásnější dvě synagogy v Praze - Staronovou a…
VÍCE

od září 2020 pro školy - přednáška ve Vaší škole

Benátky1
Nabízím základním a středním školám celodenní přednášku ve Vaší škole na…
VÍCE

Podzim 2020 Solný důl Wieliczka+ Krakow+ Osvětim-Birkenau

IMG_7508
začneme prohlídku jednou z největších atrakcí Polska, která spadá pod Unesco - solné doly WieliczkaSolný důl…
VÍCE

Celodenní výlet s průvodcem do koncentračních táborů

IMG_0311
Pro skupiny nebo školy se nabízím jako překladatel a průvodce pro prohlídky koncentračních táborů jako: Flössenburg…
VÍCE